Chrzest Święty

Chrzest jako pierwszy sakrament jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa. W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej. Kan. 849

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu:

 • skrócony akt urodzenia dziecka z USC
 • dane rodziców chrzestnych:
  • imię i nazwisko,
  • wiek,
  • adres zamieszkania,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych dziecka, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych
 • potwierdzenie odbytej spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych
 • w przypadku chrztu spoza parafii zgoda proboszcza na udzielenie sakramentów poza parafią zamieszkania

Rodzice zgłaszają chrzest dziecka osobiście w kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie wcześniej.
Rola rodziców chrzestnych jest bardzo ważna. W razie śmierci, nieobecności lub zaniedbań religijnych ze strony rodziców naturalnych – rodzice chrzestni mają obowiązek zatroszczyć się o przekazanie wiary dzieciom chrzestnym. Powinni modlić się za nie, aby wzrastały w wierze.

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00. Na Mszę chrzcielną przynosimy świecę i białą szatę.